Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định.

Cụ thể, UBND các cấp tiếp tục căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật BHXH năm 2014.

Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định; hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các địa phương và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các nội dung trên, Chính phủ cũng quyết nghị, BHXH Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các quy định có liên quan.


 Source : Tạp Chí Tài Chính

Xem thêm:

Đăng nhận xét